مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- راهنمای سامانه جدید رزومه اساتید
راهنمای سامانه جدید رزومه اساتید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.3137.3756.fa
برگشت به اصل مطلب