مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- اطلاعیه‌ها و هشدار‌ها
سرویس اینترنت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 
جهت ورود به ‌اینترنت و ‌نیز خروج از‌ آن و نیز مشاهده وضعیت‌ مصرف‌ خود‌ از آدرس https://internet.aut.ac.ir  استفاده گردد  و‌مطابق شکل زیر‌، حتماً به قفل سبز رنگ در آدرس بار توجه نمایید و در صورت مغایرت از ورود  به صفحه خودداری نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.3026.3453.fa
برگشت به اصل مطلب