مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- راهنمای پورتال آموزشی دانشگاه ویژه اعضا هیات علمی
راهنمای پورتال آموزشی دانشگاه ویژه اعضای هیات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.2991.3477.fa
برگشت به اصل مطلب