مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- راهنمای تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری
راهنمای تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.2988.3479.fa
برگشت به اصل مطلب