مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- دفتر تلفن
دفتر تلفن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/16 | 
با توجه هدف اصلی کاغذ کمتر درختان بیشتر ، دفترچه تلفن دانشگاه به صورت وبگاهی بوده ، تمامی واحد ها به صورت تفکیک شده می باشد ، امکان جستجو بر آساس شماره تلفن ، نام و نام خانوادگی و نام واحد امکان پذیر می باشد .
جهت ویرایش شماره تلفن همکاران محترم می توانند از ایمیل سازمانی خود  تغییرات مورد نیاز خود را به آدرس mailaut.ac.ir  ارسال نمایند.
جهت ویرایش تغییرات واحد باید نامه رسمی از طریق اتوماسیون اداری برای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.2982.3425.fa
برگشت به اصل مطلب