مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- ریاست
ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 
آقای دکتر سلمان نیک صفت

- دکترا در رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش امنیت اطلاعات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش شبکه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.1045.1111.fa
برگشت به اصل مطلب